งานวิจัย

การันตีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การใช้ Pluto BioGreen เป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

การศึกษาผลของการเสริมสารปรับปรุงดินพลูโตไบโอกรีนร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิดของปาล์มน้ำมัน

การทดลองประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโตไบโอกรีนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลูโตไบโอกรีนต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและต้านทานเชื้อ Phytophthora palmivora ในต้นกล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

ผลทดสอบการยับยั้งเชื้อรา Pythium