พื ช ไ ร่
พื ช ไ ร่
พื ช ไ ม้ ยื น ต้ น

พลูโต ปลูกอะไรก็โต

ฟื้นดิน • โตเร็ว • ทนโรค 

 ผลผลิตเพิ่ม • ลดดินกรด • ปรับดินร่วน