เชียงใหม่

1.ร้านเคมีกิจเกษตร

เบอร์ติดต่อ 053-251551-3

2.บริษัทเกษตรทูลส์ จำกัด

เบอร์ติดต่อ 089-559-6250

3.ร้านทุ่งสะโตกอาหารสัตว์

เบอร์ติดต่อ 062-302-3798