ตราด

2.ร้านแสงรุ่งเรืองการเกษตร

เบอร์ติดต่อ 039-511118 , 084-0710871

4.ร้านรุ่งโรจน์การเกษตร 

เบอร์ติดต่อ 084-071-0871

5.ร้านกมลวรรณการเกษตร สาขาบ่อไร่ 

เบอร์ติดต่อ 098-452-2287

6.ร้านกมลวรรณการเกษตร สาขาด่านชุมพร 

เบอร์ติดต่อ 098-452-2288