Search
Close this search box.

ธาตุเหล็ก

จุลอาหารพืช ธาตุเหล็ก

     ธาตุเหล็กเป็นธาตุที่มีอยู่ในดินมากและละลายในรูปของสารละลายที่พืชใช้ได้ค่อนข้างน้อย ถึงแบบนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนื่องจากพืชใช้ธาตุเหล็กค่อนข้างน้อยมากด้วยเช่น แต่ถึงแบบนั้นหากขาดธาตุนี้ไปก็จะส่งผลให้กับผลผลิตของพืชผลลดต่ำลงได้เช่นกัน ซึ่งผลผลิตที่น้อยย่อมส่งผลต่อกำไรที่จะได้น้อยลงด้วยนั่นเอง

อาการที่พืชแสดงออกมาเมื่อขาดธาตุเหล็ก
• ใบอ่อนซีดและเส้นใบยังคงปกติ
• เมื่ออาการรุนแรงขึ้นจึงจะเกิดอาการที่ใบแก่ด้วย
• ขนาดใบเล็กลง
• กิ่งมีอาการค่อยๆ แห้งตาย
• ขนาดผลผลิตเล็กกว่าปกติและผิวไม่เรียบ
• ยอดอ่อนเจริญเติบโตได้ช้า

สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการทำให้พืชขาดธาตุเหล็ก
• ค่าความเป็นกรดด่างในดินสูงกว่า pH 6.0
• ในพื้นที่ที่มีการไถดินลึกๆ บ่อยครั้ง หรือมีสภาพน้ำกัดเซาะ
• มีความชื้นสูงในขณะที่อุณหภูมิต่ำช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

วิธีแก้ไขหากขาดธาตุเหล็ก
• ฉีดพ่นปุ๋ยโฟเลทหรือที่มีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นทางใบจะทำให้พืชดูดสารไปใช้ได้ดี(อาการเร่งด่วน)
• ปรับสภาพดินให้ pH มาอยู่ที่ 5.5 – 5.6