Search
Close this search box.

ธาตุทองแดง

จุลอาหารพืช ธาตุทองแดง

     ทองแดงเป็นอีกหนึ่งในสารอาหารพืชที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในเรื่องของของการสังเคราะห์แสง สร้างคลอโรฟิลล์ ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์ซึ่งจะส่งผลต่อการออกของผลผลิต หรือแม้แต่การขยายพันธุ์พืชต่อไปด้วย

อาการขาดธาตุทองแดงของพืช
• ใบเข้มผิดปกติ บางครั้งอาจมองเห็นเป็นจ้ำๆ สีน้ำเงิน
• ขอบใบม้วนขึ้นด้านบน
• สีใบค่อยๆ ซีดจากปลายใบแต่เส้นกลางใบยังเขียวอยู่ ต่อมาใบจะเริ่มแห้งและตายในที่สุด
• ยอดเกิดใหม่แห้งตายจากปลายยอด
• บางครั้งมีอาการเหี่ยวเฉาเหมือนขาดน้ำ แต่เมื่อรดน้ำแล้วก็ไม่สดชื่นขึ้นเหมือนอย่างที่ควรจะเป็น

สภาพดินที่อาจทำให้พืชขาดธาตุทองแดงได้มีดังนี้
• ดินที่มีถ่านปน
• ดินทราย
• ดินปนหิน
• ดินที่มีอินทรียวัตถุสูงมากๆ
• ดินที่มีธาตุฟอสฟอรัสอยู่สูง ซึ่งจะทำให้ไปขัดขวางการดูดธาตุทองแดงของต้นพืชได้

     เนื่องจากธาตุทองแดงเป็นธาตุหนักที่ไม่เคลื่อนที่จากใบล่างขึ้นไปหล่อเลี้ยงยอดใหม่ทำให้ต้องมีการฉีดพ่นเพื่อเพิ่มธาตุชนิดนี้แทน และในสภาพที่ดินมีปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็ควรใช้จุนสีหรือสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตละลายน้ำแล้วฉีดพ่นทางใบเช่นกัน ซึ่งอาจจะใช้เป็นปุ๋ยละลายที่มีธาตุทองแดงรวมอยู่ด้วยก็ได้ ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาวควรมีการปรับสภาพดินให้มี pH อยู่ที่ 6 – 7 ดินร่วนซุยมีสภาพดี อุ้มน้ำและระบายน้ำได้ดี ร่วมถึงมีแร่ธาตุอยู่อย่างเหมาะสม