Search
Close this search box.

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

ลักษณะกับช่วงอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

      ในบรรดาพืชที่ให้น้ำมัน “ปาล์มน้ำมัน” เป็นพืชที่ให้น้ำมันสูงกว่าพืชชนิดอื่นโดยประมาณอยู่ที่ 512 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอยู่ในน้ำมันปาล์มดิบ และ 73 กิโลกรัมต่อไร่ในน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพราะแบบนั้นปาล์มน้ำมันจึงเป็นความหวังมากกว่าพืชอื่นๆ ในการนำมาทดแทนน้ำมันดิบที่กำลังลดลงอยู่ในขณะนี้ แต่ไม่เพียงแค่การนำมาสกัดน้ำมันเท่านั้น คุณประโยชน์อื่นๆ ยังมีอีกมากมาย ปาล์มน้ำมันจึงเป็นพืชที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย

     ทว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่อยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศ ด้วยปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในเขตร้อนชื้นและต้องการปริมาณน้ำต่อต้นมากถึง 200 ลิตรต่อวันเลยทีเดียว นอกจากการจัดเตรียมพื้นให้หน้าดินมีความลึกและร่วนซุยระบายน้ำดีแล้ว น้ำ…จึงเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ต้องจัดการไม่แพ้กัน

     เรื่องของพื้นที่และสภาพอากาศเชื่อว่าเกษตรชาวสวนปาล์มย่อมต้องหาข้อมูลมาดีก่อนที่จะเลือกปลูกพืชชนิดนี้แล้ว เช่นนั้นในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ลักษณะของปาล์มน้ำมันที่ปลูกลงดินในช่วงอายุต่างๆ ดังนี้

     การจะเลือกกล้าปาล์มลงปลูกนอกจากต้องคำนึงถึงสภาพภายนอกที่ต้องไม่เป็นโรค แคระแกร็น หรือต้นเกิดการฉีกขาดแล้ว อายุที่เหมาะสมของกล้าที่จะนำลงปลูกควรมีอายุโดยประมาณที่ 8 – 12 เดือน ซึ่งหลังปลูกแล้วชาวสวนปาล์มจำเป็นต้องมั่นตรวจและบำรุงให้ปาล์มสมบูรณ์แข็ง หากเกิดต้นตายหรือเป็นโรคหรือเจริญเติบช้าลงควรเปลี่ยนต้นใหม่ภายใน 1 เดือนทันที เพื่อที่ต้นปาล์มจะไม่อายุห่างกันมากเกินไปจนส่งผลต่อช่วงเวลาเก็บเกี่ยว

     เมื่อปาล์มปลูกลงดินอายุได้ 1 ปีครึ่งถึง 3 ปีครึ่ง จึงจะเริ่มออกดอกให้ผลผลิต ซึ่งในช่วง 2 ปีครึ่ง ต้นปาล์มน้ำมันจะเริ่มกำหนดช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมีย ซึ่งนั่นหมายความว่าปริมาณผลผลิตจะมากหรือน้อยต่อไปในอนาคตขึ้นอยู่กับช่วงเวลาดังกล่าว เช่นนั้นแล้ว น้ำและธาตุอาหารที่บำรุงในช่วงนี้จึงสำคัญมาก เพราะนอกปริมาณน้ำน้อยหรือปาล์มน้ำมันตกอยู่ในสภาวะขาดน้ำ* ดูดธาตุอาหารได้ไม่เพียงพอต้นปาล์มจะเลือกออกช่อดอกเป็นตัวผู้ทันทีนั่นเอง

     อายุปาล์มลงดินที่ 3 ปีครึ่ง จะเป็นช่วงที่ปาล์มออกช่อดอกตัวผู้ค่อนข้างมากอยู่ประมาณ 3 – 6 เดือน หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกว่า “ช่วงปาล์มคอขาด”

     ช่วงอายุปาล์มลงดินที่ 4 – 7 ปี จะเริ่มให้ผลิตผลิตมาก แต่ยังไม่สม่ำเสมอจนกระทั่งอายุ 8 ปีขึ้นปี ปาล์มน้ำมันจะเริ่มให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปปาล์มน้ำมันสามารถให้ผลผลิตที่ 25 – 30 ปี ก่อนที่ต้นจะโทรมและตายลงในที่สุด

*แล้วจะสังเกตได้อย่างไรว่าปาล์มน้ำมันกำลังขาดน้ำ?
คำตอบ คือให้สังเกตที่ยอดของปาล์ม หากยอดปาล์มแหลม ใบไม่คลี่ออกคล้ายหอกมากกว่า 2 ยอด ควรเร่งให้น้ำกับปาล์มต้นนั้นเป็นการด่วน